Arama

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. (“Santa Farma veya Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Santa Farma, Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Santa Farma ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz

 • İletişim Bilgileriniz

 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz

 • Finans Verilerini

 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler ile Görsel ve İşitsel verileriniz

 • Hukuki İşlem Verileriniz

 • Müşteri İşlem Verileriniz

 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz

(x) Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Dernek, vakıf, sendika üyeliği; kişisel sağlık bilgileri; ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri verileri;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Santa Farma, çalışanları, müşterileri, müşterilerinin yetkilileri ve sağlık meslek mensuplarının zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Bu bağlamda kişisel veriler;

Şirket çalışanları için iş sözleşmesinin ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçları kapsamında işlenmektedir.

Müşteri, tedarikçi ve çözüm ortakları için Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, ürünlerdeki advers etki ve reaksiyonların izlenmesi, kayıt altına alınması, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, taraflar arasında irtibat kurularak ilaçların yol açabileceği reaksiyonların en aza indirilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların ve incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık meslek mensupları için Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, ürünlerdeki advers etki ve reaksiyonların izlenmesi, kayıt altına alınması, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, taraflar arasında irtibat kurularak ilaçların yol açabileceği reaksiyonların en aza indirilmesi, eğitimci katılımcı listelerinin oluşturulması, kongre katılımlarında konaklama ve seyahat planlamasının yapılması, sesli/görüntülü iletişim sağlayan çevrimiçi veya çevrimdışı platformlarda veya fiziki ortamlarda gerçekleşecek olan kongre/ toplantı/eğitim/ organizasyon/sempozyum/webcastlerin planlanması ve icrası, değer aktarım formlarının doldurulması ve Bakanlık bildirimi yapılması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu ve gerekli görülen raporlamaların ve incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Santa Farma’nın hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Santa Farma’nın yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Santa Farma’ya ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Santa Farma’nın hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Santa Farma’nın yurtdışındaki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Santa Farma’ya ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

Santa Farma’nın müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Santa Farma tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Santa Farma tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Santa Farma’ya başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Santa Farma tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Santa Farma İlaç San. A.Ş Okmeydanı, Boru Çiçeği Sok. No:20 Şişli, İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya santafarmaas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Versiyon: 01072020

Tarih: 21.07.2020

Beyzanur Değirmenci Ergül

Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır